Privacybeleid

Privacystatement

Laatst aangepast: 01 januari 2020

Inleiding

Wolby geeft veel om uw privacy. Wolby respecteert de privacy van alle sitebezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en alle diensten van Wolby. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of een bestelling plaatst via onze webwinkel, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wolby of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Al onze sites, software en diensten zijn zo goed mogelijk beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Als wij subverwerkers inschakelen dan verwerken zij persoonsgegevens namens ons en gebruiken zij uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wij verplichten onze subverwerkers tot nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Alle subverwerkers zijn op grond van een rechtsgeldige overeenkomst met ons tot geheimhouding verplicht.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd door ons is verzonden ziet u een mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige mailings. U ontvangt onze nieuwsbrief of andere geautomatiseerde mailings dan niet meer.

Subverwerkers

 • Antagonist B.V.
  Aanbieder van webhosting voor de website en webshop van Wolby.
 • Acumulus
  Aanbieder van boekhoudsoftware voor de administratie van orders, facturen, betalingen, etc.
 • Knab
  Financiële dienstverlener voor het verwerken van betalingen.
 • Sisow B.V.
  Financiële dienstverlener voor het verwerken van transacties via diverse betaaldiensten en betaalmethodes.
 • Budgetphone
  Provider van voip-diensten (telefoon) zodat Wolby telefonisch bereikbaar is.

Doorgiften aan subverwerkers in landen buiten de Europese Unie:

 • WooCommerce
  Amerikaanse ICT-dienstverlener voor het verwerken van bestellingen en betalingen via de webshop van Wolby.
 • WordPress
  Amerikaans content managementsysteem (software) voor het beheren van de inhoud van de website en webshop van Wolby.
 • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)
  Amerikaanse dienstverlener voor het versturen van nieuwsbrieven en het beheren van nieuwsbriefbestanden.
 • Google LLC.
  Amerikaanse dienstverlener voor diverse digitale oplossingen zoals, Analytics (webstatistieken).

Bovenstaande Amerikaanse subverwerkers vallen onder de afspraken die de Europese Unie met de Verenigde Staten heeft gemaakt over adequate gegevensbeveiliging en privacy bij het uitwisselen van persoonsgegevens. Die afspraken zijn sinds 1 april 2016 van kracht in het EU-US Privacy Shield.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens primair voor het uitvoeren van de overeenkomst met u. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Zo kunnen we u bijvoorbeeld e-mails sturen over belangrijke veranderingen in de dienstverlening. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve en/of wettelijke verplichtingen te voldoen. Derde partijen zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Wolby op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het realiseren van de verwerkingsdoelen, tenzij een der partijen verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift de persoonsgegevens te bewaren en in dat geval niet langer dan wettelijk voorgeschreven. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt. Deze opslag wordt op passende wijze beperkt om de rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Wolby. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Naam Bedrijf Functie Verloopt
PHPSESSID Wolby Genereert een unieke id-code voor het bewaren van functionele informatie over de sessie, bijvoorbeeld de inhoud van het winkelmandje. als de pagina gesloten wordt
 _ga Google Universal Analytics Statistieken over sitebezoek op Wolby.nl. na twee jaar
 _gat_gtag_UA_112923546_1 Google Tag Manager Laden van scripts en code op Wolby.nl.

De cijfercode op het eind van de naam verwijst naar

het bijbehorende Google Analyticsaccount van Wolby.

na 1 minuut
 _gid Google Onderscheidt verschillende sitebezoekers van elkaar. na 24 uur

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maakt van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Wolby
Gran Canariastraat 78
1339 XL  Almere
T 06 – 24503937
E admin@wolby.nl
BTW-id: NL001933408B37

Contactpersoon voor privacyzaken
M. Kramer